من آواره تنها

من آواره تنها گوش کنید آنجا که بال فرشته میسوزد...

مقتدا غرباوی

یاسر اکبرنتاج