غروب دلگیر

غروب دلگیر گوش کنید آنجا که بال فرشته میسوزد...

مقتدا غرباوی

یاسر اکبرنتاج