غریب و تک و تنها

غریب و تک و تنها گوش کنید آنجا که بال فرشته میسوزد...

مقتدا غرباوی

یاسر اکبرنتاج