غم تنهایی

غم تنهایی گوش کنید طالع نحس

میلاد قائمی