تو خداوند منی

تو خداوند منی گوش کنید تو خداوند منی

میلاد درخشانی