چرا نگرید چشم

چرا نگرید چشم گوش کنید چرا نگرید چشم

میلاد درخشانی