از وقتی تو رفتی

از وقتی تو رفتی گوش کنید ایستگاه

میثم صدیقی