سهم نسل تو از جنگ

سهم نسل تو از جنگ گوش کنید یک جرعه باران

میثم حجار

رضا صادقی