من حقتو از جنگ می گیرم

من حقتو از جنگ می گیرم گوش کنید یک جرعه باران

میثم حجار

رضا صادقی