هر روز میگه دخترم زیباست

هر روز میگه دخترم زیباست گوش کنید یک جرعه باران

میثم حجار

رضا صادقی