چشمامو بستم

چشمامو بستم گوش کنید تگرگ

میثم ابراهیمی