چقدر سخته

چقدر سخته گوش کنید چقدر سخته

مهرزاد خواجه امیری