از سرم گذشت

از سرم گذشت

مهرتاش

از سرم گذشت گوش کنید
مهرتاش