دلتنگی ها

دلتنگی ها

مهران روحانی

پائولو پارونی

لیست آهنگ ها

آهسته (ایرانی) گوش کنید
مهران روحانی
پائولو پارونی
فوگ (ایرانی) گوش کنید
مهران روحانی
پائولو پارونی
الهه ی ناز،عشق،سرخ (دلتنگی ها) گوش کنید
مهران روحانی
پائولو پارونی
سنگ خارا،صبر،سفید (دلتنگی ها) گوش کنید
مهران روحانی
پائولو پارونی
بهار دلنشین،وصال،سبز (دلتنگی ها) گوش کنید
مهران روحانی
پائولو پارونی