همیشه عاشقت بودم

همیشه عاشقت بودم گوش کنید منو رها کن

مهدی یراحی