از من بگریزید

از من بگریزید گوش کنید از من بگریزید

مهدی یغمایی