چی بگم از حالم

چی بگم از حالم گوش کنید چی بگم از حالم

مهدی شکوهی