ما به درد هم نخوردیم

ما به درد هم نخوردیم گوش کنید گریه نکن

مهدی سعادتی