داری گریه می کنی (بی کلام)

داری گریه می کنی (بی کلام) گوش کنید گریه نکن

مهدی سعادتی