داری گریه می کنی

داری گریه می کنی گوش کنید گریه نکن

مهدی سعادتی