نشد که نشد

نشد که نشد گوش کنید نشد که نشد

مهدی پوران