تو که میدونی

تو که میدونی گوش کنید باید برم

مهدی کاشیان