بی تو میمیرم

بی تو میمیرم گوش کنید باید برم

مهدی کاشیان