از دست تو

از دست تو گوش کنید باید برم

مهدی کاشیان