فکرت جدا نیست از من

فکرت جدا نیست از من گوش کنید فکرت جدا نیست از من

مهدی جاور