بی تو میمیرم

بی تو میمیرم گوش کنید توسل

مهدی اکبری

صابر خراسانی