به جای تو

به جای تو گوش کنید به جای تو

مهدی احمدوند