به روز صافی، یه روز ابری

به روز صافی، یه روز ابری گوش کنید لعنت به من

مازیار فلاحی