حواست نیست

حواست نیست گوش کنید حواست نیست

مسعود محمد نبی