ز من نگارم

ز من نگارم گوش کنید سرخوشان مست

مسعود جاهد

شیدا جاهد