با تو قشنگتره

با تو قشنگتره گوش کنید با تو قشنتگتره

مسعود تقی زاده