دل اشکنده (دوبیتی ها)

دل اشکنده (دوبیتی ها) گوش کنید بهیگ

مسعود بختیاری (بهمن علا الدین)