دنگ و فنگ

دنگ و فنگ گوش کنید بهیگ

مسعود بختیاری (بهمن علا الدین)