آواز کوگ خوش خون

آواز کوگ خوش خون گوش کنید بهیگ

مسعود بختیاری (بهمن علا الدین)