ترکی قشقایی (گزستان)

ترکی قشقایی (گزستان) گوش کنید موسیقی بختیاری نی هفت بند

منصوره ثابت زاده