شلیل (گزستان)

شلیل (گزستان) گوش کنید موسیقی بختیاری نی هفت بند

منصوره ثابت زاده