میش (دره نامداری)

میش (دره نامداری) گوش کنید موسیقی بختیاری نی هفت بند

منصوره ثابت زاده