گل گیس (گزستان)

گل گیس (گزستان) گوش کنید موسیقی بختیاری نی هفت بند

منصوره ثابت زاده