گنج (گزستان)

گنج (گزستان) گوش کنید موسیقی بختیاری نی هفت بند

منصوره ثابت زاده