گله داری (دره نامداری)

گله داری (دره نامداری) گوش کنید موسیقی بختیاری نی هفت بند

منصوره ثابت زاده