بفرما (گزستان)

بفرما (گزستان) گوش کنید موسیقی بختیاری نی هفت بند

منصوره ثابت زاده