الما (گزستان)

الما (گزستان) گوش کنید موسیقی بختیاری نی هفت بند

منصوره ثابت زاده