خواب چشمای تو

خواب چشمای تو گوش کنید قلب ستاره

منصور نصرتی