چشم به راه

چشم به راه گوش کنید قلب ستاره

منصور نصرتی