به سوی یار

به سوی یار گوش کنید روز واقعه

مجید انتظامی