در راه

در راه گوش کنید جایی برای زندگی

مجید انتظامی