به سوی آینده

به سوی آینده گوش کنید جایی برای زندگی

مجید انتظامی