رهایی

رهایی گوش کنید بوی پیراهن یوسف

مجید انتظامی