مسافر

مسافر گوش کنید بوی پیراهن یوسف

مجید انتظامی