فریاد

فریاد گوش کنید بوی پیراهن یوسف

مجید انتظامی